Archiv zpráv
Vše
Praha
Středočeský kraj
Seminář pro geodety II. - 26. 6. 2024
12.6.2024

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Středočeský kraj, ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním si Vás dovolují pozvat na seminář, jehož obsahem budou praktické ukázky podání GAD, výdeje dat DTM, kontrola dat DTM a další.

Středa 26. června od 9:00 online nebo osobně v CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2.

K účasti se prosím registrujte.

Proběhlo: Seminář pro geodety I
11.6.2024

KDY: 6. 6. 2024 od 9:20 do 12:30.

KDE: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Seminář pro městské části 20. 6. 2024
6.6.2024

Zveme Vás na další seminář pro městské části, konaný dne 20. 6. 2024 od 9:00 do 11:00 v prostorách CAMPu na adrese Vyšehradská 51/2075, Praha 2, 128 00.

Online účast je možná na MS Teams pomocí odkazu v detailu zprávy.

Registrace není nutná

Obsahem semináře pro městské části bude:

  • Stav příprav na provoz DTM kraje
  • IS DMVS - nastavení Části DTI a Rozsahy editace DTI pro městské části
  • IS DMVS – změny Správce a Vlastníka
  • Stav příprav na převod stávajících dat dopravní a technické infrastruktury městských částí do nové DTM kraje (konsolidace dat)
  • Stav projektu nového mapování dopravní a technické infrastruktury pro DTM kraje (II. vlna mapování)
  • Různé, diskuse
Novela vyhlášky o DTM č. 140/2024 Sb.
5.6.2024

Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 140/2024 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Hlavní změny v novele se týkají vedení údajů o objektech a zařízeních technické infrastruktury (TI) v digitální technické mapě (DTM), které jsou považované za kritickou infrastrukturu.

Pro více informací doporučujeme navštívit web ČÚZK – IS DMVS.

Seminář pro geodety I. - 6. 6. 2024
31.5.2024: Praha

Seminář týkající se problematiky pořizování a předávání dat pro digitální technickou mapu krajů (DTM), zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.
čtvrtek 6. června od 9:20 online nebo osobně na Magistrátu HMP, Mariánské náměstí 2.
Účast na základě registrace prostřednictvím tohoto formuláře.
Program naleznete v pozvánce.

Odstávka IS DTM PSK
31.5.2024

Z důvodu změn na infrastruktuře pro IS DTM PSK ze strany dodavatele této infrastruktury, bude probíhat rovněž odstávka IS DTM PSK na TEST i PROD od dnešních 12:00. Předpokládaná doba trvání odstávky je do konce víkendu.

Proběhlo: Seminář pro správce sítí
30.5.2024

KDY: 29. 5. 2024 od 9:00 do 11:00.

KDE: CAMP Praha, Vyšehradská 51/2075, Praha 2, 128 00

Přístup do helpdesku pro správce DTI
27.5.2024

Pro hlášení chyb při testování zápisu DTI do IS DTM Prahy a Středočeského kraje byl zřízen helpdesk Jira TKP Geo.

Žádost o přístup do helpdesku posílejte na email: idtmpsk.jira.sitari@tkpgeo.cz. Uvedená e-mailová adresa neslouží k samotnému hlášení incidentů, ale pouze pro zaslání žádosti na zřízení přístupu do Jira.

Na základě žádosti Vám bude zřízen přístup do nástroje Jira (jméno + email). Po nastavení přístupu Vám přijde notifikace/pozvánka do Jira.

Chyby zjištěné v rámci testu prosíme zadávat přes Jira do sekce „Incident – síťaři“.

U koho může obec správu agendy spojené s DTM outsourcovat?
16.5.2024: Středočeský kraj

Pokud obec nespravuje DTM sama, za pomoci vlastních zdrojů, může pověřit externí subjekt (např. Sdružení místních samospráv, komerční firmy specializující se na DTM problematiku nebo případně správce sítí, kteří tuto službu obcím nabízejí).

• Specializovaní dodavatelé mohou obcím pomoci s plněním povinností dle zákona č. 47/2020 Sb. a vyhlášky č. 393/2020 Sb. • Nabízejí podporu a školení pracovníků, registraci do IS DMVS, založení rozsahů editace DTI a role editora DTM. • Zajišťují pořízení dat o infrastruktuře v digitální podobě a JVF DTM. • Pomáhají s převodem existujících dat do aktuální verze jednotného výměnného formátu (JVF) a s prvotním nahráním dat do DTM kraje. • Zajišťují průběžnou aktualizaci dat a přejímku geodetické aktualizační dokumentace.

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10.5.2024
9.5.2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnily Praha a Středočeský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývají obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Údaje, prosím, předávejte od 10.5.2024.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň zajistili, aby otestoval importy dat dopravní a technické infrastruktury dodavatel jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je na stránkách ČÚZK.

Proběhlo: Seminář pro městské části hl. m. Prahy
14.4.2024: Praha

KDY: 11. 4. 2024, 9 - 10:30 hodin

KDE: CAMP Praha, Vyšehradská 51/2075, Praha 2, 128 00

Proběhlo: Webinář pro správce sítí
7.3.2024

KDY: 21. 3. 2024, 9 - 10:30

KDE: ONLINE

Jak na registraci obce do Registru subjektů ČÚZK v IS DMVS
29.2.2024: Středočeský kraj

Digitální technická mapa (DTM) ČR je důležitý projekt, který má za cíl vytvořit komplexní a aktuální systém pro správu dopravní a technické infrastruktury v rámci jednotlivých krajů. Centrálním místem zastřešující krajské systémy digitálních technických map je portál Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) provozovaný ČÚZK. Jak se má obec do Registru subjektů v IS DMVS zaregistrovat? Postup registrace do systému IS DMVS a vymezení částí DTI a rozsahu DTI částí najdete v záznamu přednášky z webináře pro obce organizovaném Středočeským krajem a IPR Praha, který se konal dne 23. 1. 2024. Podívejte se na záznam z webináře > Jaké povinnosti z toho vyplývají pro obce? Dle zákona č. 47/2020 Sb. a navazující  vyhlášky č. 393/2020 Sb. mají obce povinnost sdílet v DTM svá data o dopravní infrastruktuře (DI) a technické infrastruktuře (TI), které  mají se svém vlastnictví. Z tohoto důvodu mají obce povinnost zaregistrovat se do Registru subjektů, který najdete na portálu DMVS (Digitální mapa veřejné správy). Registrace do informačního systému DMVS je důležitá, jelikož pouze zaregistrované obce mohou: Vystupovat v DTM v roli správce, vlastníka nebo provozovatele dopravní a technické infrastruktury (DTI), kterou vlastní. Vkládat data o svých DTI do digitální technické mapy nebo pověřit jiný subjekt (tzv. editora) výkonem této činnosti. Vymezit v DTM oblasti území (tzv. části DTI), ve kterých se chce vyjadřovat k záměrům v rámci probíhajících stavebních řízení ve vztahu k jejich dopravní a technické infrastruktuře. Aby se mohla obec stát účastníkem řízení je zapotřebí, aby si v IS DMVS určila Vyjadřovatele, tj. osobu, které budou adresovány žádosti o vyjádření.   Chcete zjistit více? Vaše dotazy můžete posílat na e-mail: DTM@kr-s.cz

Proběhlo: Seminář pro městské části hl. m. Prahy
22.1.2024: Praha

KDY: 18.1. 2024

KDE: CAMP Praha, Vyšehradská 51/2075, Praha 2, 128 00

Zapojení obcí Středočeského kraje do připravovaného projektu Rozvoj Digitální mapy Středočeského kraje.
17.8.2023: Středočeský kraj

Rada Středočeského kraje schválila dne 27.7.2023 Pravidla pro zapojení obcí Středočeského kraje do nově připravovaného projektu Rozvoj Digitální technické mapy Středočeského kraje. Středočeský kraj nabízí vybraným obcím ve Středočeském kraji možnost pořízení dat technické a dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví. Kraj touto aktivitou vybraným obcím zajistí přípravu plnohodnotných dat pro prvotní naplnění DTM SČK a tím splnění zákonné povinnosti obcí, jakožto vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Nutnou podmínkou zapojení je vyplnění dotazníku s termínem do 31.8.2023. Potřebné informace byly sděleny jednotlivým obcím dopisem Ing. Jiřího Snížka, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, ze dne 1.8.2023 prostřednictvím datové schránky.

Správa železnic zveřejnila svůj datový formát.
14.8.2023

Správa železnic k vašim potřebám či informaci zveřejnila na svých webových stránkách datový formát DTMŽ, ŽXML, který bude uplatněn pro prvotní naplnění dat do IS DTMŽ. Jeho další verze budou průběžně zveřejňovány.

Registrace do IS DMVS
21.7.2023: Středočeský kraj

Portál DMVS, provozovaný ČÚZK je spuštěn na adrese https://dmvs.cuzk.cz/portal.

ČÚZK rozesílá výzvy k registraci obcím dle jednotlivých krajů. Návod pro registraci je dostupný na stránkách ČÚZK k DMVS.

Novela vyhlášky č. 393/2020
28.6.2023

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

DTM logo
Přihlašte se k odběru novinek
Dostávejte novinky z Prahy i Středočeského kraje
Přihlásit se
Prohlášení o přístupnosti
Provozuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy